Tôi có thể tìm hiểu về chính sách nhập hàng của Kim Quy tại đâu?

Hiện tại, Kim Quy đã niêm yết chính sách nhập hàng công khi trên trang web chính thức này. Bạn hoàn toàn có thể truy cập chính sách tại đây →