Quy định về đơn hàng đầu tiên dành cho Đại lý

Đối với đơn đặt hàng có nhóm hàng sữa bỉm thì giá trị đơn hàng đầu tiên tối thiểu là 50 triệu đồng.

Đối với đơn đặt hàng không có nhóm hàng sữa bỉm thì giá trị đơn hàng đầu tiên tối thiểu là 30 triệu đồng.